21.3.07

OPOS 2007

Ahir a la tarda, a la Universitat de Girona van fer una xerrada sobre com seran les Oposicions (a Catalunya) aquest any.

El proper dia 22 de març sortirà el DOGC oficial, ara només s'han pogut basar en el provisional el qual diu:


  • Data d'inici: Dissabte 23 de juny
  • Primera prova: Es farà el 23 de juny i consisitirà en la redacció d'un temari. Aquest, serà llegit davant el tribunal un dia diferent al de realització de la prova. No serà una prova eliminatòria. Valdrà un 40% de la nota final.
  • Temaris: En cap especialitat excepte la de PRIMÀRIA hi ha canvis en el temari. S’afegeixen tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura, que compten com a números 26,27 i 28 i que queden redactats de la forma següent:


26. L’àrea de Llengua catalana i literatura en l’educació primària: enfocament i característiques. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació. Relació amb altres àrees del currículum.


27. La Literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’educació primària. Tècniques i estratègies d’utilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic en l’educació literària.


28. L’àmbit de llengües en l’educació primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements d’una llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l’assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

  • Segona prova: Consistirà en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica.

En aquelles especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part inclourà un exercici de caràcter pràctic: música del cos de mestres, i dibuix, música i tecnologia del cos de professors d’ensenyament secundari.

Presentació d’una programació didàctica:


La programació didàctica inclourà la planificació del currículum d’una àrea o matèria relacionats amb l'especialitat per la qual es participa, en la qual s’haurà d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives.


En el cas dels aspirants a ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari, la programació podrà estar referida l’etapa de l’educació secundària obligatòria o al batxillerat.


Els aspirants hauran de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l’acte de presentació, és a dir, el 23 de juny. Posteriorment aquesta programació es presentarà i defensarà davant del tribunal en el moment en què l'aspirant sigui convocat a l'efecte. En el moment de la defensa l'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix.
L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d’aquest moment se’n puguin derivar.
Les programacions de les especialitats d'idiomes moderns és redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.


Preparació, exposició i, en el seu cas, defensa d’una unitat didàctica:
L’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació.En l'elaboració de l’esmentada unitat didàctica s'hauran de concretar els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, els seus continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es plantejaran a l'aula i els procediments d'avaluació corresponents, així com les possibles adaptacions per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.


En les especialitats d’educació especial i d’audició i llenguatge del cos de mestres la programació consistirà en un pla d’actuació propi de l’especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d’aquestes especialitats. En l’especialitat de psicologia i pedagogia del cos de professors d’ensenyament secundari els aspirants podran optar per desenvolupar un programa d’intervenció en un centre escolar o en un equip d’assessorament psicopedagògic.


L'aspirant disposarà d'una hora per a l’elaboració de la unitat didàctica durant la qual podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior. Per a l'exposició de la unitat didàctica l'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició. El material auxiliar que utilitzi l'aspirant en ambdós casos l'haurà d'aportar ell mateix.


L’aspirant disposarà d’un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació, 20 minuts per a l’exposició oral de la unitat didàctica, si escau, i 5 minuts per al debat davant el tribunal. Finalitzada l'exposició el tribunal podrà plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d’aula o de contingut pràctic.


Aquest exercici de preparació i exposició oral d’una unitat didàctica es pot substituir per un informe dels coneixements sobre la unitat didàctica, tal com es detalla a la base 6.4.2 d’aquesta convocatòria.

Sobre la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica davant el tribunal podrà ser substituït, a petició de l’aspirant, per un informe que valori els seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica, que permetin comprovar l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el domini de les tècniques de treball docent. L’esmentat informe serà elaborat per una comissió de valoració, que farà constar detalladament cadascun dels elements i descriptors previstos en aquest mateix apartat. Aquesta comissió estarà formada per:

* Director o directora

* Inspector

* Coordinador de Cicle

En el cas que el coordinador de Cicle es vulgui presentar l'avaluarà una persona del cicle que sigui definitiva en el centre.


Aquest informe que haurà de referir-se a la concreció dels objectius d’aprenentatge que s’han pretès assolir en les unitats didàctiques, els seus continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantegin a l’aula i els seus procediments d’avaluació.

El tribunal qualificarà l’esmentat informe amb una puntuació de 0 a 10 punts.


Per tal de garantir l’objectivitat i imparcialitat de l’avaluació, els criteris objectius de la valoració i la forma de participació del professorat seran públics, és a dir, que podeu veure que us han posat a tots els ítems que han estat avaluats.

L'informe el podeu trobar en aquesta adreça:

Qui pot demanar aquest informe?

Qualsevol interí o substitut que fins al 20 - 22 d'abril tingui contracte al centre d'un mínim de 6 mesos.

Aquest informe només substituirà la part de la Unitat didàctica, la programació haurà de ser presentada i defensada igualment davant del tribunal.

Aquesta opció l’haurà d’incloure en la casella corresponent de la sol·licitud de participació al procediment de selecció i no es podrà sol·licitar una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. Els interessats que hagin sol·licitat l’esmentada opció tindran coneixement del contingut del seu informe en el centre on estan destinats. En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l’informe, podran renunciar-hi davant el tribunal en l’acte de presentació previst a la base 6.1.1, i en aquest supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l’exercici B.2 de la prova d’oposició. Els que no compleixin els requisits previstos per a la emissió de l’informe i hagin fet aquesta opció en la sol·licitud de participació, constaran en la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació d’aquesta circumstància, i, en conseqüència, hauran de realitzar la part B.2) de la prova.


Si per causes alienes al Departament d’Educació no es disposa de l’informe de la coneixements relacionats amb la unitat didàctica d’un aspirant, aquest haurà de realitzar la part B.2) de la prova. En aquest sentit els informes de coneixements relacionats amb la unitat didàctica dels aspirants amb destinació fora de Catalunya hauran de ser tramesos per l’organisme competent de la comunitat autònoma on estigui destinat l’aspirant a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu abans del 8 de juny de 2007.

L’aspirant que hagi sol·licitat que s’emeti l’informe s’haurà d’adreçar immediatament al director del seu centre, en el termini màxim de 48 hores desprès de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, per a que comencin els tràmits per a la seva emissió. Les comissions d’avaluació aixecaran acta de la sessió de la valoració dels aspirants i emetran els corresponents informes que inclourà la descripció de cadascun dels elements i descriptors previstos que aniran informats amb un dels valors següents: molt, bastant, poc o gens, d’acord amb el model que apareix en l’annex 9. Posteriorment trametran a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, mitjançant els coordinadors en els serveis territorials, a que es fa esment a la base 5.15 d’aquesta convocatòria que els lliurarà als tribunals encarregats de qualificar la prova de l’oposició. Els tribunals, de forma excepcional, si a la vista del contingut de l’informe de valoració de coneixements d’un aspirant considera que hi ha dificultats tècniques per interpretar el seu contingut, podrà contrastar l’informe amb l’aspirant per tal de resoldre els dubtes existents. Què vol dir això? Doncs que si el tribunal té dubtes en un apartat et pot trucar al mòvil o a casa i dir-te, escolta, perquè t'han posat això aquí? i tu els has de vendre la moto...

La part d'aquesta 2ª prova es valorarà amb un 60% de la nota final del procés d'oposició. És a dir, com a màxim podem tenir un 6. La programació tindrà un màxim de 3 punts i la Unitat didàctica o l'informe també valdran 3 punts.

  • Mèrits: La puntuació de mèrits serà un 40% de la nota final
  • 1 Experiència docent prèvia (màxim 7,0000 punts) - 0'7 punts per any sencer treballat
  • 2 Formació acadèmica i permanent (màxim 4,0000 punts) - 0'2 punts per cada curs de 30 hores
  • 3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts) - Doctorat, nota global de la carrera, càrrecs al centre com coordinador, director, cap d'estudis, etc.

  • La puntuació FINAL es calcularà de la següent manera:

Mèrits 40% + Examens opos 60% = Nota final

Espero que s'entengui tot i que no sigui tot molt embolicat encara que si que ho és!

Fins un altre dia,

- ANA -

pd: Aquesta entrada només la faig en català xq són d'opos a Catalunya, la resta de comunitats que consultin el seu DOGC oficial encara que no crec que canvïi gaire.

pd2: Les programacions hauran de tenir com a mínim 9 unitats didàctiques.

pd3: Us deixo aquí uns vincles de consulta

www.feteugt.net

www.gencat.net/educacio

www.sindicat.net

1 comentario:

Anónimo dijo...

Ya ha salido el DOGC y esta en la web www.gencat.net/educacio, ahí salen ya los temarios y el DOGC publicado y como tu has dicho no cambia mucho, es más... creo que no cambia nada.
Un beso,
Bibi